ALLAH’I GÖREN PEYGAMBER VAR MI?

Allah’ın bir insanla vahiyden başka bir yolla konuşması oldu mu?

Peygamberimiz İsra olayında Allah’ı mı gördü yoksa Allah’ın en büyük delillerinden biri olan Cebrail Aleyhisselâmı mı gördü? Kimi ulemaya göre Cebrail Aleyhisselâmı görmüştür, kimi ulemaya göre Allah’ı görmüştür.

Peygamberimizin Allah’ı gördüğüne dair rivayetler varsa da görmediğine dair rivayetler de vardır. Gördüğüne dair rivayetler İbni Abbas’tan gelmektedir. Görmediğine dair rivayetlerse Hz. Aişe’den gelmektedir. Hz. Aişe ayetlerden örnekler vermektedir.

İsra olayının hicretten on sekiz ay önce vuku bulduğu bize ulaşan kaynaklarda mevcuttur. Yine bize ulaşan kaynaklara göre İbni-Abbas Peygamberimizin vefatında on üç yaşlarındaydı. Geri gidilecek olursa İbni-Abbas İsra olayında üç buçuk, dört yaş civarındaydı. 

Hz. Aişe validemiz İsra olayında hemen hemen on beş yaşlarındaydı. İsra olayı Hz. Aişe validemiz Peygamberimizle evlenmeden üç buçuk yıl önce vuku bulmuştu. Hz. Aişe validemiz Peygamberimizle evlendiğinde on sekiz yaşlarındaydı. İbni-Abbas’tan yaşça daha büyük, Peygambere yakınlık açısından elbette daha yakındı. Mutlaka dedikodulara şahit oldu ve Allah’ı görüp görmediğini Peygamberimize sordu. Üstün körü konuşmuyordu. Bir bakalım bakalım Allah’ın ayetleri kimi destekliyor kimi desteklemiyor?..

Bu yazımda rivayetleri tek tek dikkate almayacağım çünkü rivayetlerle ilgili yeterince doküman var. Arzu eden mevcut dokümanlardan yararlanabilir. Sizleri okurken sıkmamak için yazılarımı elimden geldiğince kısa tutmaya ve bol örneklendirmeye çalışıyorum. Bundan dolayı sadece Kur’an ışığında bir araştırma yapayım, istedim.

42: SURA / 51. Allah’ın bir insanla vahiyden başka bir yolla konuşması olmadı: O ancak perde arkasından konuşur veya ne diliyorsa onu, izniyle vahyedecek bir elçi gönderir. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Vahyolunuyor: Bildiriliyor, indiriliyor demektir. Vahiy: İndirilen İlahi bilgilerdir.

Peygamberimiz bir beşer midir yoksa bir melek midir? Kehf suresi 110. Ayete bakalım. Bir beşer ise elbette ayetlerde bir beşer olarak anılacak ve sonuçta bir beşer muamelesi görecektir.

18: KEHF / 110. De ki: “Kesinlikle ben sizin gibi bir beşerim. Bana, kesinkes sizin İlahınızın tek olduğu, vahyolunuyor (bildiriliyor). O halde kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih ameller yapsın ve Rabbine ibadet ederken ona hiç kimseyi ortak koşmasın.”

Kur’an’ı Kerim Peygamberimize Ramazan ayında, Mekke’deki Nur Dağında, Hira Mağarası’nda Kadir gecesi indirilmeye başlamıştır. İlk inen ayet: “Seni yaratan Allah’ın adıyla oku!” diyerek başlamıştır.

Ayetler ışığında baktığımız zaman Peygamberimiz, Allah’ın en büyük delillerinden biri olan Cebrail Aleyhisselâmı gerçek suretinde iki defa görmüştür. İlk görüşü: “Oku!” emrinin gelişiyle olmuştur. Peygamberimiz yeryüzünde kutsal bir mekânda iken en yüksek ufukta onu görmüştür. O, bulunduğu yerden uzanarak peygamberimize iyice yaklaşmış ve vahiy etme görevini yerine getirmiştir. Bu durum Ramazan ayı içinde vuku bulmuştur ama bize bu gecenin Ramazan içindeki hangi geceye tekabül ettiği bildirilmemiştir. Allah bildirilmesine izin vermediyse kulu bunun hangi gece olduğunu asla bilemez. Mademki bu mübarek gece Ramazan ayı içerisindedir ve en net bilgi de budur. Ramazan ayının her gecesi bizim için bir mübarek gece gibi olmalıdır. Riyaya kaçmadan ibadetlerimizi yapmamız gerekir. Bir daha tekrarlamamak üzere günahlarımıza da tövbe etmemiz gerekir. Kadir gecesiyle ilgili ayetler aşağıdadır:

97: KADİR / 1. Biz O’nu Kadir gecesinde indirdik.

97: KADİR / 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden idrak edebileceksin?

97: KADİR / 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97: KADİR / 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) Rablerinin izniyle o gece her bir iş için inerler.

97: KADİR / 5. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselâmı gerçek suretiyle kadir gecesi görmüştü ve bu onu ilk görüşüydü. Aşağıdaki ayetlerde Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselâmı birinci görüşü yani Kadir gecesindeki İlahi olaylar anlatılmaktadır.

81: TEKVİR / 19. Kuşkusuz Kur’an, değerli bir elçinin sözüdür.

81: TEKVİR / 20. O güçlüdür ve Arş’ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.

81: TEKVİR / 21. Orada ona itaat edilir ve güvenilir.

81: TEKVİR / 22. Arkadaşınız cinlenmiş değildir.

81: TEKVİR / 23. Andolsun onu apaçık bir ufukta gördü.

81: TEKVİR / 24. O, görünmeyen hakkında cimri değildir.

81: TEKVİR / 25. O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.

81: TEKVİR / 26. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz?

81: TEKVİR / 27. O, âlemler için sadece bir öğütse…  

81: TEKVİR / 28. Sizden doğru olmak isteyenler kimseler için…

81: TEKVİR / 29. Yalnızca Alemlerin Rabbi olan Allah, size öğüt vermeyi diliyor. Siz öğüt almayı dilemiyorsunuz.

Peygamberimizin Cebrail’i ilk görüşü Necm Suresi’nde de tekrarlanarak anlatılıyor. Ayetler arasında bir çelişki yoktur. Ayetlerin tekrarlanması bilgimizi pekiştirmeye yardım ediyor.

53: NECM / 1,2.  Batan yıldıza ant olsun ki arkadaşınız ne azdı ne de saptı.

53: NECM / 3. O, arzusuna göre konuşmaz.

53: NECM / 4. O, vahyolunan vahiyden (indirilen İlahi bilgilden) başkası değil.

53: NECM / 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu, müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi biri öğretti. O en yüksek ufukta idi. Hemen doğruldu. Sonra yaklaştı ve sarktı, iki yay uzunluğu kadar yahut daha yakın oldu. Akabinde Allah’ın kuluna vahyetmek istediklerini vahy etti.

53: NECM / 11, 12. Gönül ne gördüyse yalanlamadı. Siz onunla gördüğü şeyi mi tartışıyorsunuz?

Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselâmı ikinci kez görüşü nerede gerçekleşti?

İsra hadisesi bir rüya mıydı yoksa bir gerçek miydi? Bu ulema tarafından tartışma konusu olmuştur. Nasıl olduğu konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Hz. Muhammed, kutsal bir olay yaşamıştır. İsra hadisesinin bir gerçek olduğunu rüya olmadığını ayetlerden anlayabiliyoruz. Allah, kutsal üç coğrafyadan biri olan (Hz. Süleyman’ın mabet yaptığı bölge olan) Mescid-i Aksâ’ya onu götürdükten sonra delillerinden bazılarını ona göstermek için delilleri ile Peygamberimizin arasındaki perdeyi kaldırmıştır ve dilediği delillerini ona göstermiştir. Allah bütün eksik sıfatlardan münezzehtir.

Allah’ı Hz. Âdem atamız Havva annemiz de dahil hiçbir beşer görmemiştir. Allah, bazı Peygamberlerle perde arkasından konuşmuştur. Bunu ayetlerden anlayabiliyoruz. Allah, her şeyi ilmiyle kuşatan ve her şeye gücü yetendir. Allah, izin vermedikçe insan O’nun ilminden hiçbir şeye vakıf olamaz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselâmı iki defa biyolojik gözüyle görmüş olduğunu indirilen ayetlerden rahatça anlayabiliyoruz.

17: İSRA / 1. Ayetlerimizden (delillerimizden bazılarını) göstermek için bir gece çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksâ’ya kulunu yürüten noksan sıfatlardan münezzehtir. Muhakkak ki O, işitir ve görür.

Ayetlerden anlayabildiğimiz kadarıyla Allah kulu ve elçisi Hz. Muhammed’i Mescid’i Aksâ’ya götürmüş ve mübarek kılınan yere varıldığında ise elçisine delillerini göstermiştir. Peygamberimiz, ilk görüşünde olduğu gibi gerçek suretinde ikinci kez orada Cebrail Aleyhisselâmı görmüştür fakat bu sefer onu en yüksek ufukta değil de “Sidretü’l- Müntehâ’nın” yanında görmüştür.

53: NECM / 13, 14, 15, 16. Ant olsun ki diğer bir inişinde onu Sidretü’l Münteha’nın yanında gördü. Cennetü’l Me’va, Sidretü’l Münteha’nın yanındadır. Bundan dolayı Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.

Cennetü’l- Me’vâ, Sidretü’l- Müntehâ’nın yanındadır. Cennetü’l Me’vâ yeryüzünde değildir. Kur’an’da bahsi geçen ve Âdem atamız ile Havva annemizin meyvesini yediği Meva-Cennetindeki lanetli ağacı da Rabbimiz, Peygamberimize göstermiştir. Peygamberimizin Kur’an’da lanetlenen o ağacı Meva-cennetinde görmüş olması Âdem atamız ile Havva annemizin Me’va Cennetinde yaşadıklarını, Me’va Cennetindeki lanetli ağaçla imtihan edildiklerini ve imtihanı kaybettikten sonra da yeryüzüne indirildiklerini göstermektedir.

Peygamberimizin gök yüzüne çıkarıldığına dair bir ayet bulamadım. İsra olayı ile ilgili ayeti kerimelerde Peygamberimizin gökyüzüne çıkarıldığından kesinlikle bahis edilmiyor hatta yemin eşliğinde Cebrail Aleyhisselâmın ikinci inişi vurgulanmaktadır. Buna da dikkatinizi çekmek isterim: Necm Suresi 13. Ant olsun ki diğer bir inişinde onu Sidretü’l Münteha’nın yanında gördü.

Cebrail Aleyhisselâmı ilk gördüğünde Peygamberimiz kutsal bölgede bulunuyordu. Cebrail Aleyhisselâm en yüksek ufuktaydı ve uzanarak Peygamberimize iyice yaklaştı. Aralarında iki yay mesafesi kadar yahut daha az bir mesafe kaldı. Sonra vahiy görevini yerine getirdi.

İkinci görüşünde ise Peygamberimiz melekler refakatında Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutsal bölgeye götürüldü. Daha önce Cebrail Aleyhisselâmı en yüksek ufukta gördüğü gibi o gece, ikinci sefer onu Sidretü’l Münteha’nın yanında gördü.

Cebrail Aleyhisselâmın en yüksek ufuktan uzanarak Peygamberimize iyice yaklaşması ve aralarında iki yay mesafesi kadar yahut daha az bir mesafe kalması, Peygamberimizin onu ikinci görüşünde onun Sidretü’l Münteha’yı kaplıyor olması, bize onun ne kadar büyük olduğu konusunda bir bilgi sunmaktadır. Cebrail Aleyhisselâm elçilik görevini o kutsal bölgede yerine getirmiş ve Allah’ın vahiy edilmesini emrettiği ayetleri Peygamberimize vahiy etmiştir. Bu durum ayetlerde apaçık belirtilmiştir.

17: İSRA / 60. Bir zamanlar sana demiştik ki: “Doğrusu Rabbin insanları kuşatmıştır. Sana gösterdiğimiz ve insanlar için bir imtihandan başka bir şey olmayan Kur’an’da geçen lanetli ağacı biz bir rüya kılmadık. Bizim onları uyarmamız zorbalıkta aşırıya gitmekten başka bir şeylerini artırmıyor.”

Peygamberimiz her iki zamanda da görmüş olduğu şeyleri biyolojik gözüyle görmüştür. Ayeti kerimede gördüklerinin bir rüya olmadığı bildirilmektedir. Eğer Peygamberimiz gök yüzüne çıkmış olsaydı. Allah, Kitap’ında bundan mutlaka bahsedecekti. Mutlaka bu konuda bir ayet indirecekti. Peygamberimiz ilk görüşünde nasıl bulunduğu kutsal mekândan en yüksek ufuktaki Cebrail Aleyhisselâmı görmüşse ikinci defada ayni şekilde bulunduğu kutsal mekândan Cebrail Aleyhisselâmı görmüştür. Her iki seferde de gördüğü Allah değil Allah’ın kulu ve en büyük delili olan Cebrail Aleyhisselâmdır.

53: NECM / 17, 18. Gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Ant olsun ki o, Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü.

Necm Suresi 17. 18. ayette Allah, Peygamberimiz için: “O, Rabbinin delillerinden en büyüğünü gördü.” demektedir. Allah’ın delillerinden en büyüğü Allah’ın kendisi olamaz. Kastedilen Cebrail Aleyhisselâmdır. Zaten Allah Şura Suresi 51. ayette de hiçbir beşerin Allah’ı göremeyeceğini Allah’ın hiçbir insanla yüz yüze muhatap olmadığını bildirmektedir. Hz. Musa da Allah’ı görmek istemişti. Allah ona asla Beni göremezsin, demişti.

7: ARAF / 143. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbiyle konuşunca: “Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım!” dedi. “Asla sen beni görmeyeceksin fakat dağa bak akabinde dağ yerinde duracak olursa sen beni göreceksin.” Rabbi dağa tecelli edince dağı darmadağın etti ve Musa bayılarak yere düştü. Ayılınca: “Rabbim, tövbe ettim, müminlerin ilki benim, sen yücesin.” dedi.

6: ENAM / 103. Gözler O’nu göremez. O, bütün gözleri görür. O latiftir, uzmandır.

Miraç hadisesiyle ilgili herhangi bir ayet yoktur. Buna benzer rivayetlerin daha önceki dinlerde de olması insanın aklına Miraçla ilgili rivayetlerin doğru olmadığını ve doğru kaynaklardan gelmediğini düşündürüyor. Yahudi geleneğinde de melek Yahoel tarafından: İdris, İbrahim, Musa, İşaya gibi Peygamberlerin miraca çıkarıldığı rivayet edilmiştir. Hristiyan inancında da bu mevcuttur. Allah onların ileri sürdükleri şeyleri aşağıdaki ayetle cevaplamaktadır:

53: NECM / 28. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise, şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.

Peygamberlerin yeryüzünden semaya çıktığına, Allah’ı gördüğüne ve Allah ile konuştuğuna dair herhangi bir işaret veya bir ayet bulamıyoruz. Tam tersine böyle inançların zandan başka bir şey olmadığı ve bir şey ifade etmediği ayette vurgulanıyor.

Selam ve saygıyla kalın. Takipte kalın.