ERKEKLER KADINLARA BOYUN EĞDİKLERİ ZAMAN HELAK OLURLAR MI?

Uydurma hadisler.

PEYGAMBERİMİZE İSNAD EDİLEN VE KADINLARI KÖTÜLEYEN HADİSLER

Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar hadis rivayeti Peygamberimizin sözü değildir. Bu hadis rivayetinin kesinlikle Peygamberimizle ilişkisi yoktur. Hadisler toplanırken her rivayet kayda alınmıştır ve sonrasında da hadisler muhaddisler tarafından analize tabi tutulmuşlardır fakat hadis analizinin tamamını sonuçlandıramadan muhaddisler vefat etmişlerdir. Vefatlarından önce sahte rivayetlerin bir kısmını hadis kitaplarından çıkartmışlardır fakat tamamını analiz etmeye ömürleri yetmediği için bir kısmı analiz edilmek üzere arkadan gelen fakihlere kalmıştır.

Fakihler tarafından yeterince analize tabi tutulmayan bazı uydurma hadisler dini eserlerde yer almıştır. Sahih hadismiş gibi kabul edilen bu hadislerden İslam’a aykırı bir fıkıh ortaya çıkmıştır. Bu yapılanlardan en çok zarar gören de kadınlar olmuştur. Kadınlar eğitim, şahitlik, evlenme, boşanma ve miras konusunda haksızlığa uğramışlardır.

Örneğin: “Kadınlarla istişare edin fakat söylediklerinin tersini yapın.” rivayetini ele alırsak ve bu rivayeti Kur’an’ı Kerim’deki ayetlerle karşılaştıracak olursak bunun Peygamberimizin sözü olmadığını anlayabiliriz.

42: ŞURA / 38. Rablerinin çağrısına icabet edenler; namazı kılan, işlerini aralarında istişare ile yapan ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden harcayanlar.

A-Lİ İMRAN / 159. Sen onlara Allah’ın rahmeti sebebiyle yumuşak davrandın. Şayet sen kötü kalpli ve kaba davransaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet. Allah’tan onları bağışlamasını dile. İşlerini onlarla istişare et. Karar verdiğin zaman Allah’a güven. Allah kendine güvenenleri elbette sever.

Ayetlerde de istişare konusunda kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Ayette: “İşlerini onlarla istişare et.” derken kadın, erkek karışık bir topluluk için kullanılan ortak zamir kullanılmıştır. İstişare ile ilgili her iki ayete baktığımız zaman: “Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar. Kadınlara danışın ama onların söylediklerinin tersini yapın çünkü bunda hayır var.” gibi bir uyarı da söz konusu değildir.

Mümin kadınlarla mümin erkeklerin aralarını açmak, dostluklarını bozmak ve kadınları aşağılamak için bu rivayetler uydurulmuştur. Bir konuda doğru karar verebilmek için o konunun ehli olan kimselerle istişare etmek gerekir. Kadınlarla ilgili konularda kadınlarla istişare, erkeklerle ilgili konularda erkeklerle istişare edilebilir. Hem kadınları hem erkekleri ilgilendiren konularda müşterek bir istişare yapılabilir. Uygun olan budur.

Ravisi belirsiz uydurma bir hadis rivayetinde de kadınlar eşek ve domuz gibi hayvanlarla bir tutulmuştur. Aşağıda görmüş olduğunuz uydurma hadis şöyledir:

Fasil: NAMAZ BÖLÜMÜ Konu: Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Ravi: ?  Hadis: Diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın… Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder.” (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: “Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.”) Hadis No: 2732

Müslüman kadınlar birinci rivayette Yahudiler ve Mecusilerle eş tutulmuştur. İkinci rivayette ise hayızlı kadın köpekle eş değer gösterilmiştir. Kur’an’ı Kerim’de ve sahih hadislerde böyle bir rivayet yoktur. Bu rivayetler, Peygamberimizin vefatından hemen sonra münafıklar tarafından yapılmaya başlamıştır. Peygamberimizin sağlığında yapılanlar da olmuştur. Peygamberimizi dinlemişler ve yanından ayrıldıktan sonra yalan uydurup iftira atmışlardır. Kur’an’ı Kerim’de münafıkların sık sık eleştirildiğini görürüz. Allah, kadınla erkek arasında ayırım yapmamış ve insanlar arasındaki üstünlük sadece takva iledir, demiştir.

Fasil: NAMAZ BÖLÜMÜ Konu: Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Ravi: Aişe. Hadis: Sahiheyn`in diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Hz. Aişe (ra)`nin yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe (ra): “Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resulullah (sav)`ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hasıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim, (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım.” Hadis No: 2730

Fasil: NAMAZ BÖLÜMÜ Konu: Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Ravi: İbnu Abbas. Hadis: Ben ve Abdulmuttaliboğullarından bir oğlan (veya köle) bir eşeğin üzerinde beraber geldik. Resulullah (sav) bu sırada namaz kılıyordu. Eşeğe aldırmayıp namaza devam etti. Derken yine Abdulmuttalioğullarından iki kız çocuğu gelip safın arasına dahil oldu, buna da aldırmadı. Hadis No: 2731

Fasil: NAMAZ BÖLÜMÜ Konu: Namazın Sekiz Şartı – Kıble

Ravi: El-Fadl İbnu Abbas. Hadis: Resulullah (sav) bizi köyümüzde ziyaret etti. O sırada bizim iki küçük köpekle bir dişi eşeğimiz vardı. Bu ikisi önünde bulundukları halde ikindi namazı kıldı. Hayvanları ne azarladı ne de geriye kovaladı. Hadis No: 2733

Uydurma hadisler daha önceki dinlerde de üretilmiş ve peygamberle isnad edilmiştir. İncil ve Tevrat uydurma hadislere göre yorumlanmıştır. İncil ve Tevrat yorumcuları hadlerini aşarak kadınları birer şeytan gibi göstermişlerdir. Cennetteki yasak elmayı Hz. Âdem’e eşi Havva’nın yedirdiğini iddia etmişlerdir. Kadınlar aybaşı olur, çocuk doğurur, acı çekerler, Allah, onları bundan dolayı cezalandırdı, demişlerdir. Kur’an’ı Kerim ise şeytanın Hz. Âdem’i ikna ettiğini ve her ikisinin de yasak ağacın meyvesini yediğini bildirmiştir.

Hristiyanlar ve yahudiler, Hz. Havva’nın Hz. Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığını ileri sürmüşlerdir. Kur’an’ı Kerimde ise Hz. Havva’nın ve Hz. Âdem’in ayrı ayrı birbirlerine eş olarak yaratıldıkları bildirilmektedir. Birçok hadis rivayetinin Yahudi ve Hıristiyan kaynaklı olduğunu görebiliriz.

BİR HADİSİN SAHİH OLUP OLMADIĞINI ANLAYABİLİR MİYİZ?

Sahih olabilecek hadislerle olamayacak hadisleri ayırt etmek için Kur’an’ı Kerim’deki ayetlerin anlamını iyi biliyor olmamız gerekiyor. Ayrıca (orijinal olmayan) İncil ve Tevrat’ı okursak oradaki tahrifleri ve Kur’an’ı Kerim’de ayetlerle tahriflerin nasıl eleştirilmiş olduğunu kolayca görebiliriz. Allah kendi indirdiği Kitapları eleştirici değildir. Sadece Yahudi ve Hıristiyan din adamlarının Allah’a attıkları iftiraları eleştirmektedir çünkü onlar kendi uydurdukları sözleri bu Allah’tandır diyerek din konusunda halkı yanıltmışlar kaosa sürüklemişlerdir. Aynı durumu maalesef Müslümanlıkta da görüyoruz.

İslam dininin ana kaynağı Kur’an’ı Kerim’dir. Kur’an’ı Kerim Peygamberimizin sağlığında yazıya geçirilmiştir fakat hadisler yüz elli, iki yüz sene sonra toplanarak yazıya geçirilmiştir. Bu arada birçok söz de Peygamberimize isnat edilmiştir. Peygamberimizin hadislerinden yararlanırken çok dikkatli olmak gerekir çünkü uydurulmuş rivayetler de bulunmaktadır.

Bir hadisin sahih hadis olup olmadığını anlamak için ne yapmamız gerekir: Öncelikle Kur’an’ı Kerim’in ayetleri konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir çünkü karşımıza çıkan bir hadisin Peygamberimizin sözü olup olmadığını anlayabilmemiz için bu gereklidir. Peygamberimizin sözleri Kur’an’ı Kerim’e aykırı düşmez. Peygamberimizin görevi vahyi insanlara iletmek ve Kur’an’ı Kerim’in ayetlerine uygun hareket edip müminlere örnek olmaktır.

Kur’an’ı Kerim’in ayetlerine ters düşen bir rivayetle karşılaştığımız zaman onun uydurma olduğu konusunda kuşkumuz kalmaz fakat ne yazık ki mealler de hatalarla doludur. İnsanları Kur’an’ı Kerim’in içeriği çelişkiliymiş gibi düşünmeye sevk etmektedir.

İslam düşmanları İslam’ı içerden çökertebilmek için birçok rivayetler uydurup Peygamberimize isnat etmişlerdir. Kimileri de bu işi dini, siyasal, sosyal ve kişisel çıkar temini için yapmıştır. Çoğu zamanda da bu uydurma rivayetler, İslam’a hizmet ettiğini zanneden cahil ve bağnaz kişiler tarafından yapılmış ya da savunulmuştur. Bu rivayetlere Hz. Aişe, İbn Abbas ve Ebu Hüreyre alet edilmiştir. Onların vefatından sonra onların adıyla birçok yalan hadis rivayet etmişlerdir. Kur’an’ı Kerim’e ters düşen birçok hadis sanki onlardan aktarılıyor gibi rivayet edilerek insanların aklını karıştırma yoluna gitmişlerdir.

Diğer konularda olduğu gibi kadınlarla ilgili konularda da birçok rivayetler uydurulmuştur. Bu rivayetlerde kadınlar toplumun fitnesi gibi gösterilmiştir. Gerçek hadislerin içine karıştırılan uydurma hadislerle müminlerin zihinleri bulandırılmaya çalışılmıştır. Bu yoğun saldırılarla Allah’a ve Resul’üne iftiralar atılmıştır.

Bu rivayetlerle Müslüman kadınlar sosyal ve siyasal hayattan uzak tutulmuştur. Asr-ı saadetteki kadınların hemen hemen her konuda erkeklerle eşit haklara sahip olmaları İslam düşmanlarını harekete geçirmiştir. Toplumun diğer yarısını teşkil eden kadınların rivayetlerle önleri kesilmeye çalışılmıştır. Bu rivayetlerin önde gelenlerinden birkaçını aşağıda görmektesiniz:

  1. Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar.
  2. Karısının kulu olan kişi, yüzüstü sürünsün.
  3. Kadın ne derse aksini yapın.
  4. Kadının aklı ve dini yarımdır.
  5. Evin köşesindeki hasır bile çocuk doğurmayan kadından daha hayırlıdır.
  6. Kadınlarla istişare edin fakat söylediklerinin tersini yapın.
  7. Eğer ben, bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim.
  8. Eğer kocanın tepeden tırnağa vücudundan irin aksa ve karısı onu diliyle silse yine de kocasına teşekkür etme vazifesini yerine getirmiş sayılmaz.
  9. Uğursuzluk üç şeydedir: Evde, atta ve kadında.
  10. Erkeğe karısını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.

Hiçbir şey fıkıh kitaplarında göründüğü gibi değildir. Fıkıh kitapları adaletsizliklerle doludur. Bazıları hem yalan hadis yazmış hem de ondan fıkıh üretmiştir. Allah; kadın, erkek hepimizin indirdiği Kitapları okumamızı ve üzerinde düşünmemizi farz kılmıştır. Ancak o zaman aldatılıp aldatılmadığımızı anlayabiliriz. Eğer kendimizi eğitmezsek Allah’a ve Resulüne atılan iftiraları duyduğumuzda, duyduklarımızı doğru zannederiz. 

Okuduğunuz için teşekkürler. Allah’a emanet olun.

Kaynaklar

1) Şura Suresi / 38

2) A-li İmran Suresi / 159

3) Kütübü Sitte Hadisleri: Hadis No: 2730, 2731, 2732, 2733