İNSAN KAÇ DEFA ÖLÜR, KAÇ DEFA DİRİLİR?

ÖLÜM HAKKINDA İNEN AYETLER

MÜMİN SURESİ 11. AYET VE DUHAN SURESİ 56. AYETLERDE ANLATILAN NEDİR?

Mümin Süresi 11. ayetin çok farklı yorumları yapılmıştır. Mümin Suresi 11. ayet sadece iki ölümden bahs eder fakat insanın ikiden fazla öldüğünü anlatan ayetler de vardır. Bu ayetler birbirleriyle çelişkili gibi gösterilmiştir. Halbuki bu ayetler arasında hiçbir çelişki yoktur. Farklı ayetlerde farklı olaylar anlatılmaktadır. Bu olayları ve yorumları tek tek ele almak gerekir.

İlk önce yazımda kendi yorumumu vereceğim. Hemen arkasından din adamlarının ve Kur’an’ın Allah tarafından inmediğini iddia eden ve çelişkiler olduğunu ileri sürenlerin yorumunu ele alacağım.

Bundan bir asır önce insan vücudunun neden oluştuğunu kendi kendimize bilme gibi bir şansımız yoktu. Allah elçileri vasıtasıyla insanları toprak ve sudan yarattığını bildiriyordu. Sonra tekrar onların ilk halleri olan toprağa dönüştürüldüklerini vurguluyordu. Allah insanlara neden oluşturulduklarını bildirmeseydi, insanların bunları bilmesi imkansızdı. Kimisi Allah’ın indirdikleri bilgilere inandı, kimisi inanmadı.

Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah hayatı ve ölümü insanı imtihan için yarattığını bildiriyor. İnsan imtihan süresi dolunca ölüp tekrar toprak oluyor ve Allah onu ikinci defa tekrar dirilteceğini vaat ediyor.

Allah Kur’an’ı Kerim’de insanın topraktan yaratıldığını ve tekrar toprağa dönüştürüleceğini bildirmektedir. Bilimsel veriler de bunu desteklemektedir. Topraktaki elementler belirli oranlarda olmak üzere insan ve diğer canlıların vücudunda mevcut bulunmaktadır.

Bilgin olan Allah toprak ve sudan canlılar yaratmıştır. Onların ayakta ve sağlıklı bir canlı olarak kalabilmeleri için gerekli olan element ve bileşiklerin canlılardaki oranlarını ayarlamış ve sınırlarını çizmiştir. Bu oranların bu konulmuş sınırları aşması yani aşağı düşmesi ya da yukarı çıkması canlıların sağlığını olumsuz etkilemektedir.

İNSAN VÜCUDU HANGİ ELEMENTLERDEN OLUŞMUŞTUR?

İNSAN VÜCUTUNDA TOPRAKTAKİ ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER VAR.

Vücudumuzda toprakta bulunan birçok element ve bileşik bulunur. Oksijen, Karbon, Hidrojen, Kalsiyum, Fosfor, Potasyum, Kükürt, Sodyum, Magnezyum, Demir, Lityum, Flor, Bakır, Çinko, Kobalt, Alüminyum, Gümüş, Altın gibi elementlerle diğer bazı element ve bileşikler de bulunmaktadır. Bunların hepsi belirlenmiş sınırlar içerisinde seyreder.

Örnek olarak bunlardan demir elementini ele alalım: İnsan kanındaki demir oranı yüksek olursa: halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, cinsel isteksizlik, halsizlik yorgunluk, eklem ağrısı, kilo kaybı, baş ağrısı, çarpıntı gibi problemlere ve gözlerde hasara, pankreas, karaciğer ve kalp kasında fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.

Vücudumuzdaki aşırı demir yükü, toksik etkilere sebep olur. Bunun sonucunda organ fonksiyon bozuklukları ve ölümcül sonuçları olan organ hasarları gelişir.

İnsan kanında demir oranı düşük olursa demir eksikliği ortaya çıkar. Demir’in vücutta çok önemli görevleri vardır. Demir eksikliği anemisi tedavi edilmediği takdirde: kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminde zayıflama, bebek ve çocuklarda gelişim ve zekâ geriliği, hamilelikte düşük riski, halsizlik, sürekli yorgunluk, depresyon, uyku sorunları, konsantrasyon problemleri, saç dökülmesi, kulak çınlaması, el ve ayaklarda uyuşma, cilt renginde solukluk, aşırı üşüme, baş ağrısı gibi birçok sorun ortaya çıkar.

Vücudumuzda ki elementleri her birinin miktarı belirli sınırlar içerisindedir. Bu sınırların aşılması vücudumuzun dengesini bozar. Hastalıklara ve ölümlere sebep olabilir. Canlılarda bulunan bu elementlerin tamamı toprakta ve suda bulunmasına rağmen toprak ve su canlı varlıkların özelliklerine sahip değillerdir. Ölü olan varlıklardan aklın gerektirdiği gibi davranması ve eyleme geçerek mükemmel canlılar inşa etmesi beklenemez.

Doğa etkisiz elemandır. Kendi kendini canlı kılamaz. Doğayı canlı kılmak için bu bileşik ve elementlerin akıllı bilgin ve güçlü biri tarafından yaratılıp organize edilmesi gerekir. O halde toprak ve suyun sahip olduğu bileşik ve elementleri kullanarak canlılar inşa edecek akıllı, bilgin bir varlık vardır.

İNSAN ASIRLAR SONRA YARATILDI.

İNSAN TOPRAK VE SUDAN YARATILDI.

Toprak ve su ölü malzemeler iken Allah onlardan canlılar yaratmaya karar verdi. Bilgin olan Yüce Allah; hesabını, kitabını yaptı. Toprak ve sudan canlılar yarattı. Allah bunu ilk defa yapmadı.  Bizim semamız yaratılmadan daha evvel de sonra da benzer gökler yarattı ve canlılar yarattı. Yaratmaya da devam ediyor.

76: İNSAN / 1. İnsan anılan bir şey değilken üzerinden uzun devirler geçmedi mi?

2: BAKARA / 28. Kafirler Allah’ı nasıl inkâr ederler? Siz ölüydünüz, size hayat verdi. Sonra sizi öldürecek sonra hayat verecek ve ona döndürüleceksiniz.

76: İNSAN / 2. 3. Kesinlikle biz insanı karışık bir hücreden yarattık. İmtihan etmek için onu işitir ve görür kıldık. Ona doğru yolu gösterdik. Ya teşekkür eder ya da inkâr eder.

İnsanın bir zamanlar adı sanı yoktu. O bir topraktı yani cansız bir varlıktı. O ölü olduğu halde Allah ona ruh verdi, onu diriltildi ve o hareketlendi. Yeryüzünde gezinmeye başladı. Ayette “siz ölüydünüz” derken atalarımızın topraktan yaratılışından ve bizim de onların zürriyeti oluşumuzdan dolayı bize “siz” diyerek hitap edilmektedir.

Allah’ın insanı ölü bir topraktan yaratmasıyla insanın birinci dirilişi gerçekleşmiştir. İnsanın ikinci dirilişi ölümünden sonra olacaktır. Her insan tekrar toprağa dönüşecek ve ölü bir varlık olacaktır. Allah insanı tekrar ilk dirilişinde olduğu gibi diriltecektir. Bu diriliş insanın ikinci dirilişi olacaktır. Böylece insan iki defa ölü topraktan (iki ölümden) iki defa diriltilmiş olacaktır.

40: MÜMİN / 11. “Rabbimiz, biz iki defa ölü durumdayken bize iki defa hayat verdin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. O halde herhangi bir kurtuluş yolu var mı?” derler.

İlk yaratılıştaki toprak zaten ölüydü. İkinci yaratılışta ise insan hayat sahibiydi ve sonra toprağa dönüştü. İnsanın topraktan hayata geçişi iki defa olmasına rağmen ölümü bir defaya mahsus olmuş olur. Aşağıdaki ayet mealinde de gördüğümüz gibi insan ikinci bir defa daha ölümü tatmayacaktır.

44: DUHAN / 56. Onlar orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korur.

Mümin Suresi 11. ayette insanlardan küfre sapanların pişmanlığı, ölüp tekrar diriltilme arzuları ve yakarışları dile getirilmektedir. Allah’ım sen bizi iki defa ölüyken dirilttin, biz pişman olduk, bunu tekrar yapar ve bizi dünyaya geri gönderirsen iyi işler yapmaya söz veriyoruz, demektedirler.

Duhan Suresi 56. ayette ise artık ikinci bir ölüm ve yeniden hayata dönüş olmayacağı bildirilmektedir. Bunları göz önünde bulundurarak cehenneme girip pişman olmadan insanın hayatına çeki düzen vermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hayatına çeki düzen veren insanların cehennem azabı tatmayacakları ebedi hayat sahibi olacağı ve cennette ebedi kalacağı müjdelenmektedir.

Kısaca özetlersek: Toprak olmak ölü bir varlık olmak demektir. Allah insanı ölü topraktan yaratmıştır. Bu yaratılış, ayette bahsedilen birinci dirilişi ifade eder. İkinci diriliş insanın tekrar toprak olup hesap günü Allah tarafından topraktan tekrar diriltilip ayağa kaldırılışıdır. Böylece Allah insana ikinci defa can vermiş ve insanı iki defa topraktan yaratmış olur. Bu ayette anlatılmak istenen budur. Duhan Suresi 56. ayet insanın sadece bir defa öldüğünün delilidir. Her iki durumda da diriliş tamamen toprakken meydana gelmiştir.

Başka ayetlerde de insanın ikiden fazla ölüp dirilmesinden bahsedilmektedir ama bu ölümlerin hiçbirinin sonucunda insan toprak olmadan ruh geri verilir. Hz. İsa’nın ölüleri Allah’ın izniyle diriltmesinde, Yahudilerin yıldırım çarparak ölmesinde ve sonra Allah’ın onları diriltmesinde ve uykuda iken ölüp diriltilmemizde bunu görebiliriz. Bunlar hiçbir şekilde reenkarnasyona delil olarak gösterilemez çünkü bu ayetlerde ruhun ancak kendi bedenine geri dönebildiği anlatılmaktadır.

İslam, reenkarnasyon ile bağdaşmaz. Kur’an’da reenkarnasyonu tasdik edici herhangi bir ayet yoktur. Aşağıda konumuzla ilgili iki ayet meali veriyorum.

17: İSRA / 85. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”

39: ZÜMER / 42. Allah insanların ruhlarını, takdir edilmiş ölüm vakitleri geldiği zaman alır. Allah, insanların ruhlarını uykuda iken de alır. Ecel vakti gelmiş olanların ruhlarını alıkoyar. Ecel vakti gelmemiş olanların ruhlarını, takdir edilmiş “ecel vakti” gelinceye kadar geri salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.

MÜMİNUN SÜRESİ 11. AYET HAKKINDAKİ BAZI YORUMLARIN ÖZETLERİ:

Yorum 1. İnsan ana rahmine ilk düştüğünde ölü durumdadır. Sonra ona can verilir ve bu diriliş birinci diriliştir. İkinci diriliş yaşayıp öldükten sonraki diriliştir. Böylece iki ölüm, iki diriliş olur, demişlerdir.

Halbuki insan ana rahmine düştüğünde ölü değil canlı bir hücredir. İnsan zürriyeti atadan ataya canlı hücreler vasıtasıyla geçiyor. Ölü topraktan yaratılan sadece atalarımızdır. Biz onların zürriyetinden geldiğimiz için Rabbimiz bize “siz” diye hitap etmektedir.

Yorum 2. Birinci ölümden sonra İkinci ölüm kabirde geçer diye yorumlayanlar da var ama öldükten sonra ikinci bir dirilişin ve ölümün olmayacağı ayetlerden anlaşılmaktadır.

23: Müminun / 99. 100. Nihayet onlardan birine ölüm gelince: “Rabbim beni geri döndür, böylece terk ettiğim iyilikleri yapar korunurum.” der. Bu onun söylediği bir sözden ibarettir çünkü diriltilecekleri güne kadar önlerinde bir engel bulunur.

Yorum 3. Kur’an’ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu kabul etmeyenler Kur’an’ı Kerim’de ölümle ilgili birbirinden farklı ve çelişki içinde bir çok ayet bulunduğunu ileri sürmektedirler. Ayetleri çelişkili görmeleriyse Allah’a inanmadıklarından ve dolayısıyla Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini ayrıntılı düşünmeye değer bulmadıklarından kaynaklanmaktadır.

Sonuç: Mümin Suresi 11. ayette ve Duhan Suresi 56. ayette anlatılmak istenen insanın topraktan yaratıldıktan sonraki ölümüdür. Diğer ayetlerdeki ölümler bunların dışında tutulmuştur çünkü o ölümlerde ruhun dönüşü insanın toprağa dönüşmesinden önce meydana gelmiştir.

Ruhun bedene sık sık girip çıkışı hücreleri ve organlarımızı yaşlandırmaktadır. İnsanlar için soyut bir kavram olan ruhun girip çıkışını organize etmek mümkün değildir. İsra Suresi 85. ayet meali: De ki: “Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” ve Zümer Suresi 42. ayet meali: “Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.”

Selam ve dua ile kalın.