TEVRAT VE İNCİL BOZULDU MU?

TEVRAT, İNCİL VE KUR’AN


Tevrat bozulmuş bir kitap olduğu için İncil indirilmedi. Tevrat yerinde duruyordu. Hz. İsa Tevrat’la amel etmişti. Bir peygamber olarak bozulmuş bir kitapla amel etmesi mümkün değildi. Allah, Hz. İsa’ya Tevrat’ı tasdik eden, din adamlarının yalan ve yanlışlarını ortaya döküp, doğru yolu gösteren bir nasihat olmak üzere İncil’i verdi.

Allah, İncil’de Yahudi din adamlarının, kendi arzularını din diye halka yutturduklarını söylüyordu. Bunlar Allah tarafından indirilenlerdir, diyerek yalan söylemelerini ve Allah’a iftira atmakta olmalarını eleştiriyordu. Tıpkı Kur’an’ı Kerim’de yoldan çıkan Musevi ve Nasrani din adamlarını ve onların yalanlarına inananları eleştirdiği gibi.

3. ALİ İMRAN / 187. Allah, kendilerine Kitap verilmiş olanlardan, mutlaka Kitap’ı insanlara açıklayacaklarına ve içindekileri gizlemeyeceklerine dair söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler. Onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış-veriş ne kadar kötü!

NASRANİ KİME DENİR? HRİSTİYANLAR NEYE İNANIR?

Nasraniler Hz. İsa’nın ümmetidir. Nasranilerden ve Yahudilerden münafık bir grup Hristiyanlık, diye sonradan sonraya batıl bir din icat etmişlerdir. Bu grubu din adamı geçinen iki yüzlüler organize etmiştir. Hristiyan olduklarını söyleyenler Allah’a oğul isnat etmişlerdir. İncil dedikleri kitaplar orijinal İncil değildir. Hristiyanlıkta Hz. İsa Allah’ın oğlu olarak lanse edilirken kendilerine kutsallık yüklenmiş bazı kimseler Peygamber olarak lanse edilir ve onların Hz. İsa’dan vahiy aldığına inanılır.

Hz. İsa’ya inen orijinal İncil, inanmış Nasranilerin ellerinde mevcuttur. Nasraniler çok büyük zulümlere maruz kaldıkları için inançlarını gizlemektedir. Orijinal İncillerin büyük bir kısmı korunaklı bir şekilde gömülmüş veya mağara türü yerlerde saklanmıştır. Kur’an Kerim’de Hz. İsa’nın ümmeti Nasara olarak geçer çünkü Hz. İsa’nın memleketi Nasıra’dır. Hristiyan kelimesi Kur’an’ı Kerim’de geçmez ve Nasara’nın eş anlamlısı değildir. Maalesef Türkçe meallerde bu kelime hatalı olarak çevrilmektedir ve Nasara’nın karşılığı olmadığı halde çevirilerde “Hristiyan” kelimesi kullanılmaktadır.

2. BAKARA / 113. Hepsi Kitaplarını okumakta oldukları halde Yahudiler: “Nasraniler doğru yolda değiller.” dediler. Nasraniler de: “Yahudiler doğru yolda değiller.” dediler. Cahiller de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. İhtilâfa düştükleri hususlarda Allah kıyamet günü hükmünü verecektir.

2. BAKARA / 136. Siz: “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk.” deyin.

23: MÜ’MİNÜN / 52. Muhakkak ki sizin hepiniz, tek bir ümmetsiniz. Ben de sizin Rabbinizim. Dikkatli olun!

2: BAKARA / 213. İnsanlar tek bir ümmetti. İnsanların ayrılığa düşmeleri üzerine Allah, rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. İhtilafa düşmüş oldukları konularda hakemlik yapsın, diye Kitaplar indirdi. Kendilerine bunca delil gelmiş olmasına rağmen sırf aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden, anlaşmazlığa devam ettilerAllah da iman edenleri, anlaşmazlığa düştükleri konularda gerçeğe ulaştırdı çünkü Allah, iman edeni doğru yola ulaştırır.

3: ALİ-İMRAN / 19. Allah’ın indindeki din muhakkak ki İslam’dır. Kendilerine Kitap verilenlerden iman eden kimseler, kendilerine ilim geldikten sonra artık birbirlerini kıskanıp ihtilafa düşmediler. Allah’ın ayetlerini inkâr eden kimseler, Allah’ın hesabı çabuk gördüğünü bilsinler.

5: MAİDE / 69. Şüphe yok ki, Müslümanlardan, Yahudilerden, Sabiilerden ve Nasranilerden her kim Allah’a ve ahiret gününe iman edip de dürüstçe çalışırsa, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.

Ali- İmran Suresi 19. ayette iman eden kimselerin birbirini kıskanmadığı vurgulanmaktadır: “Kendilerine Kitap verilenlerden iman eden kimseler, kendilerine ilim geldikten sonra artık birbirlerini kıskanıp ihtilafa düşmediler.” Allah ihtilafa düşenlerin imanı olmadığını bu ayetin devamında belirtiyor ve diyor ki: “Allah’ın ayetlerini inkâr eden kimseler, Allah’ın hesabı çabuk gördüğünü bilsinler.”

Allah, indirdiği kitapları kullarının okumasını ve okudukları üzerinde de derin derin düşünmesini istemektedir. Dikkat edilirse Allah, hiçbir ayette indirdiği kitapların bozulduğundan bahsetmez. Din adamlarının, Allah’ın indirmiş olduğu yazılı gerçekleri ört bas ettiklerini ve halka yalan söylediklerini anlatır. Kendi uydurduklarına bu Allah tarafındandır demelerini ve kendisine iftira atmalarını eleştirir.

2: BAKARA / 159. İnsanlar için indirdiğimiz apaçık delilleri ve doğru yolun kendisi olan ayetleri, biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenlere, Allah mutlaka lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.

Kur’an’ı Kerim’de bu konularla ilgili birçok ayet görebilirsiniz. Maalesef mealler din adamlarının ayetleri hatalı yorumlamalarıyla ve imla hatalarıyla doludur. Bu sebepten meal okumak insanların kafasını çok karıştırmakta ve yormaktadır. Şu anda bir uyarıcı daha gelmiş olsaydı, Allah bu eleştirilerin içine Müslüman din adamlarını ve Müslüman yöneticileri de katardı. Halka yalan söylediklerini yüzlerine vurur hepsini rezil, rüsva ederdi çünkü Rabbimizin uyarılarını görmezden gelmekteler. (Devam edecek.)